Učení mistra Chung Sana

 

1. "Můj mistr užíval k výuce  pouze tři slova." /  "My master only used three words to teach me."      Doh-an

Chung-san: "Můj učitel k mě učil pouze třemi  slovy."


Mistr Chung-woon, učitel Chung-sana, používal k jeho výuce jen tří  věty.
 "Toto je správný směr (děláš to správně)."
 "To přijde."  
 "Toto je špatný směr (děláš to špatně)."
 .

Mistr Chung-woon učil  Chung-sana pouze metodu praxe, neučil ho nico principech, účincích a  zkušenostech. Vedl svého žáka k tomu, aby k principům došel prostřednictvím  zkušeností z praxe. Když taoista Chung-woon řekl, "Udělej tuto pozici nebo tento  pohyb a dýchej tímto způsobem", mistr Chung-san praktikoval a pak řekl "Když  jsem to cvičil, bylo to tak a tak." Když Chung-woon odpověděl, "To je správný  směr" nebo "To přijde", Chung-san to cítil jako potvrzení a pokračoval v praxi.  Pokud Chung-sanova praxe nebyla správná, Chung-woon řekl: "Toto není správný  směr" a dokud Chung-san sám nepřišel na to, co bylo špatně, neřekl mu nic  dalšího. Chung-san tak přicházel na své chyby, přemýšlel o nich a pak o nich  řekl svému mistrovi. Ten pak řekl pouze "To přijde", nic  víc.
 .
 Che-ji-che-neung (učení o těle a zvládnutí mistrovství těla) je  principem Kouksunda. Každý člověk má rozdílné charakteristiky těla, mysli a  životního stylu. Proto metoda výuky musí být pro každého člověka jiná. Znalost  mnoha informací může navíc kolidovat s naší praxí. Může se stát, že člověka  může zmást, když se určité věci dozví. Může si pak myslet, že jich sám dosáhl.
 .
 Porozumění a cítění určitých  věcí se může člověk od člověka lišit.
 Ačkoli lidé používají stejnou metodu praxe,  mohou změnu vnímat a zakoušet různými způsoby. Proto by instruktoři sunda neměli  zdůrazňovat svou vlastní zkušenost a přikládat jí více významu než zkušenosti  praktikujícího. Měli by říct “Zkus to takto” místo “Když to budeš dělat tím a  tím způsobem, zakusíš toto”. Instruktor by měl říct “Zkus toto jídlo, je dobré pro tvé tělo” místo “Toto jídlo je dobré pro tvé tělo, protože obsahuje ty a ty ingredience a ty mají pro tvé tělo tento efekt”.


 2. "Buď všestranně  kultivovaný."  /  "Be accomplished in all ways."                                     Doh-an

Chung-san “Instruktor kouksunda musí být  kultivovaný/kvalifikovaný ve všech směrech. Měl by být schopen hovořit  s kýmkoli o čemkoli."
 .

Instruktor kouksunda by měl do hloubky porozumět  budhisticko-konfuciánské filosofii 儒佛仙, psychologii a fyziologii lidského těla,  a východní a západní filosofii. Instruktoři by měli svou znalost kouksunda postupně rozšířit o  tyto znalosti. Instruktoři by měli pracovat na svém rozvoji, aby mohli zasévat  semínko kouksunda a vést moderní lidi k praxi sunda. Musí věřit sami v sebe  dříve než pokusí přesvědčit někoho jiného. Mohou své porozumění sunda prohloubit  tím, že se budou zajímat o spřízněné obory. Čím více porozumí lidem a světu, tím  se také prohloubí jejich jistota/sebedůvěra v praxi sunda.
 .

.
 3.  "Mějte víru." / "Have faith."                                                                                                           Doh-an

Chung-san: "Mějte oči otevřené, abyste se  mohli rozhodnout, když činíte volbu. Ale zavřete je, když jste již volbu  učinili.

Život je řadou rozhodnutí, které děláme. Źivot  se může volbou, kterou učiníme, změnit. Když stojíme před volbou, měli bychom  porovnat a prozkoumat všechny alternativy a zvážit přínosy a ztráty. Poté, co volbu učiníme, bychom se měli soustředit pouze na její světlé  stránky a nechat dozrát její plody. Všechno má svou světlou a temnou stranu.  Pokud někdo věnuje přehnanou pozornost stínům, nemůže pak světlo uvidět. Lidé,  kteří si vyberou praxi sunda, by měli mít k metodě praxe důvěru. “Dokonalost náleží bohu, chybování lidem.”
 Pokud udělá chybu kněz, bude to pravděpodobně církev, která sklidí kritiku.  Intruktoři a praktikující sundo jej reprezentují, měli by proto dávat pozor na  to, co říkají. Když intruktor udělá chybu, měli bychom si uvědomit, že to není  chyba metody praxe. Problém je v člověku, ne v metodě praxe.4.  "Všechny věci se nejprve formují v srdci."  / "All things first take form  in the heart."                Doh-an 

"Jak lze rozbít kámen a jak neshořet v ohni"  
 Chung-san: "Nejprve rozbijte kámen v srdci a pak na něj jen přiložte ruku.  Oheň se vás nemůže dotknout, pokud udržíte přesvědčení, že v ohni nejste. Všechny věci se nejprve formují v mysli a až poté nabudou formu v tom,  čemu říkáme realita. 
 .

Realita závisí na tom, jak je vytvořena srdcem.  Realita je odrazem mysli/srdce. Naše realita je formována naším srdcem. Chce-li člověk změnit realitu, měl by nejprve změnit svou mysl. Won-gi danbup pozice,  které jsou těžké, můžete udělat tak, že si nejprve představíte, že je děláte. Říká se, že naše srdce je schopné čehokoli, ale že funguje jen v rámci  svých představitelných hranic. Pokud se chcete někým stát, pak myslete tak, jako  byste již tím, kým chcete být, byli. Pokud budete žít život, který žít chcete,  stane se vaší realitou. Pokud se chcete stát taoistou, představte si, že jím již  jste. Jednejte jako taoista a přirozeně se jím stanete.  5. "Osvojte  si přirozenost." /  "Adopt naturalness"                                                                                  Doh-an

Chung-san: "Pokud zpytujete, zda to či ono je  správné nebo špatné, udělejte si v dané záležitosti (vlastní) zkušenost a pak se  k ní postavte z hlediska toho, zda to je či není v souladu s přirozeností/ s přirozeným zákonem.  
 .

Principy přírody by měly být základním měřítkem pro určení toho, co je  správné a špatné v našem denním životě a v praxi taa. Srdce přírody nepodléhá  zájmům. / Nature’s 無心heart is uninterested.
Příroda nenásleduje vlastní zájmy nebo přání.  Příroda následuje princip společného zájmu a společných tužeb. Naproti tomu lidé  vlastní zájmy a přání mají. Příroda navzájem různé věci nesměšuje, ale různým  věcem pomáhá. Proto by lidé měli dělat věci, které jsou nápomocné pro ně samotné  i pro druhé. Lidé by měli vědět, že pokud se budou zajímat o druhé, bude to mít  užitek i pro ně samotné. 

.


6. Kouksundo je etikou štěstí. / Kouksundo is the morality of happiness.                                         Doh-an

Chung-san: "Jiné taoistické organizace a  náboženství mají své příkazy a věci zakázané. Infikují lidi strachem  trestu nebo peklem, aby lidi donutili zákazy dodržovat. Ale tao žádné pravdy a nepravdy nemá. Dělej to, co dělat chceš. Ale pokud to, co děláš, není přirozené nebo pro tebe není zdravé, odhoď to.
 . 
 Lidi zakázané věci velmi přitahují. Pro člověka není snadné se od zákazu osvobodit. Ale ve skutečnosti pokud ony zakázané věci vyzkoušíme a uděláme, zjistíme, že na nich vlastně nic není a zvědavost nebo přitažlivost k nim zmizí. Samozřejmě pokud někdo dokáže být k zákazům netečný,  nemusí je zkoušet. Ale i pokud vás zákazy přitahují, neměli byste o nich uvažovat, pokud pro vás nejsou zdravé.
další otázky a odpovědi budou přeloženy a dodány brzy......


7. Filosofie vycházející z lidského těla / 人體主義 Human  body-ism                                                   Doh-an  

Chung-san: "Lidské tělo je vybaveno  vším, co potřebuje. Proto pokud člověk rozumí lidskému tělu, může porozumět všem  principům světa.
 
 Lidské tělo je mikrokosmos.  Člověk je součástí přírody, takže zákon makrokosmu se také zcela vztahuje k  lidskému tělu. V I-ťingu se píše “Abys našel pravdu v tom, co je blízké, použij  lidské tělo. Abys našel pravdu v tom, co je vzdálené, zkoumej každou věc.”  
 Pokud člověk porozumí mikrokosmu,  rozumí také makrokosmu. Human body-ism je jednotící teorie, se kterou mohou  souhlasit všechny rozdílné typy lidí, ať to jsou komunisti nebo demokraté.  Jednoduchý, základní princip prostupuje celým vesmírem. Tento jednoduchý,  základní princip je přítomný ve všech věcech. Proto pokud člověk dokáže  proniknout do podstaty jedné věci, dokáže porozumět každému kousku z věčně se  proměňujícího celku.
  
 Kouksundo je praxe, která zlepšuje  základy. Člověk, který praktikuje sundo, získává moudrost k pochopení základního principu za jevy  nebo hmotou. 8. Princip pozic /  Principle of danbup.                                                                                                            Doh-an

Doh-an: "Jak jste si mohl  zapamatovat všech 433 pozic, když jste je praktikoval v horách? Neměl jste ke  studiu žádnou knihu."

Chung-san: "Pro všechny pozice existuje jeden princip. Pokud  pochopíte tento jeden princip, pak vše ostatní je od něj odvozeno. Není potřeba  se nic učit zpaměti."

Píseň o vedení k pravdě vysvětluje princip pro  praxi první úrovně cvičení.
 První tvrzení říká: “Centrální  energie funguje tak, aby uchovala všechny jevy v přítomném stavu vesmíru.”  
 Pokud si tento základní princip  dovedete správně uvědomit, pak z něj logicky následuje každá pozice první úrovně  cvičení. 

Doh-an: Neznám  tento princip a je mnohem složitější to vysvětlit, ale abychom to zjednodušili k  pochopení, prvním krokem praxe musí být Joong-gi danbup (první úrovně - padesát  pozic cvičení).
 
 x  

První pozice z Joong-gi danbup's (一身一心Il shin Il shim bup's 正法Jung bup)   spojuje (法 bup) dvě ruce jako symboly těla, levá ruka (一身 Il-shin) symbolizuje mysl,  pravá ruka (一心  Il-shim) pohyb (pozici) (法 bup), dohromady (正 Jung)  symbolizují tělo a mysl.

Slova jsou ale jen symboly.  Nenechte se svázat jejich významem. To, že dáme slovu nějaký význam, může omezit  rozsah jeho původního obsahu, což je chyba. Lidé na různých úrovních praxe sunda  mohou rozumět stejnému slovu různými způsoby. Slovo je jen prostředek, jak  vyjádřit princip. Princip je něco, co si člověk uvědomí v srdci, když praktikuje  Tao.
 Ve slovech je tedy těžké princip postihnout. Pokud se někdo snaží slovu  vnutit jeden určitý význam či výklad, původní význam slova se může snadno  pokřivit. Proto vědomě slova  neinterpretuji, protože lidé na různých úrovních praxe jim mohou porozumět  rozdílně.